PREDAJNE – SKLADY – ARCHÍVY – ČERPACIE STANICE – KANCELÁRIE

Obchodné podmienky

Nákup tovaru

Tento obchod je určený pre podnikateľov t.j. fyzické a právnické osoby.

Pred nákupom tovaru sa môžete zaregistrovať alebo vyplniť objednávku priamo bez registrácie.

Tovar sa nakupuje vpísaním množstva do okienka Objednať a kliknutím na ikonu nákupného vozíka. Ďalší postup je automatický - po vypísaní požadovaných údajov zákazníkom bude objednávka zaevidovaná u prevádzkovateľa internetového obchodu (ďalej len " prevádzkovateľ ") a kópia objednávky zaslaná zákazníkovi.

Po spracovaní objednávky prevádzkovateľom bude zákazníkovi zaslané Potvrdenie o plnení objednávky (dostupnosť na sklade, dodacie lehoty) a v prípade požiadavky na prepravu aj stanovená výška prepravného.

Odoslaním objednávky vybraného tovaru zákazník potvrdzuje záväznosť jeho objednávky a súhlasí s nákupným poriadkom tejto predajne. Pokiaľ sa nezobrazí informácia o odoslaní objednávky alebo nebude doručená kópia objednávky na zadanú e-mailovú adresu, v najbližšom možnom termíne kontaktujte prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadné odmietnutie objednávky a to do 3 pracovných dní odo dňa obdržania objednávky. V prípade nejasností má prevádzkovateľ (resp. jeho zástupca alebo zamestnanec) právo kontaktovať zákazníka prostredníctvom ním zadaných kontaktných údajov. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za nesprávny výber a objednanie tovaru vrátane chybného vyplnenia kontaktných údajov.

Platobné podmienky

Platba za objednaný tovar z bežných skladových zásob:

- v hotovosti (osobný odber na adrese prevádzkovateľa)

- bankovým prevodným príkazom (prevádzkovateľ zašle predfaktúru na e-mailovú adresu zákazníka, pričom tovar bude fyzicky expedovaný až po pripísaní finančných prostriedkov na účet prevádzkovateľa)

- dobierka Geis alebo Remax (platba kuriérovi pri prevzatí zásielky)

Za produkty zaradené do výroby (vitríny, pulty a ich príslušenstvo) a produkty na objednávku požadujeme zálohu minimálne 30%.

Záručné a reklamačné podmienky

Záručná lehota na tovar poskytovaná predajcom je 24 mesiacov odo dňa jeho predaja resp. montáže výrobku. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie výrobku spôsobené jeho bežným užívaním.

Reklamácia vadného tovaru je podmienená preukázaním nákupu v tejto predajni čoho dôkazom je daňový doklad - faktúra.

Reklamáciu je nutné uplatniť písomnou formou na e-mailovú adresu asys@asys.sk alebo na kontaktnú adresu prevádzkovateľa s uvedením popisu závad.

Každá reklamácia podlieha posúdeniu jej oprávnenosti z čoho vyplýva, že reklamovaný tovar spolu s kópiou daňového dokladu je nutné zaslať na adresu prevádzkovateľa.

Spôsob dodania

Objednaný tovar zasielame v rámci celej SR.

Cena prepravného sa stanovuje podľa tabuliek prepravnej spoločnosti v závislosti od vzdialenosti, hmotnosti a objemu zásielky. Výška prepravných nákladov bude uvedená v  Potvrdení o plnení objednávky zaslaného prevádzkovateľom spolu so stavom plnenia objednávky. Pri objednávke nad 1000 EUR s DPH prepravné neúčtujeme (0 EUR).

  • Ľahký a maloobjemný tovar -  Geis, Remax 24 hod
  • Stredne ťažký alebo objemný tovar - Geis, Remax 24 hod
  • Veľké množstvo tovaru - autom prevádzkovateľa, externým prepravcom

Preprava prepravnou službou Geis a Remax

Objednávky prijaté do 09.00 hod sú väčšinou spracované a expedované v ten istý pracovný deň, najneskôr však nasledujúci pracovný deň. Zásielky obsahujúce sklo sú vylúčené z poistenia tzn. prepravca neručí za škody na sklenených častiach aj keď vznikli počas výkonu prepravy. V cene prepravy je hlavné a v prípade neprítomnosti jedno opakované doručenie. Prepravná lehota začína plynúť od 18.00 hod dňa expedície (t.j. dňa prevzatia zásielky prepravcom) a trvá:

24 hod lehota - do 18.00 nasledujúceho pracovného dňa 

Upozornenie: Zákazník (príjemca) má povinnosť prekontrolovať správnosť dodaného tovaru a neporušenosť obalu, resp. či zásielka nevykazuje iné známky vonkajšieho poškodenia.

V prípade nezrovnalostí má príjemca následnú povinnosť:

a) Spísať s prepravcom reklamačný list, zásielku okamžite rozbaliť a prekontrolovať  stav tovaru, teda jeho správny počet a bezchybnosť.

alebo

b) Odmietnuť, resp. požiadať kuriéra o neskoršie dodanie zásielky. V tomto medziobdobí je povinný problém konzultovať s prevádzkovateľom a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe. 

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za poškodenie tovaru vinou prepravcu - túto záruku prevzatím tovaru preberá na seba prepravca.

Stav prevzatej neporušenej zásielky je nutné prekontrolovať a prípadné nezrovnalosti nahlásiť prevádzkovateľovi do 3 dní od jej prijatia - neskoršie reklamácie nebudú brané do úvahy. 

Preprava automobilom prevádzkovateľa alebo externým prepravcom

Veľké, objemné resp. krehké zásielky (obsahujúce sklo) je nutné prepravovať tak, aby sa zabránilo častému a nešetrnému zaobchádzaniu so zásielkou. Cena a čas prepravy resp. odovzdania sa stanovuje dohodou.

Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne, e-mailom na adrese asys@asys.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti ASYS, s.r.o. (prevádzkovateľ) osobne alebo iným spôsobom vopred dohodnutým so spoločnosťou ASYS, s.r.o., a to najneskôr do 7 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, zákazník vráti tovar na svoje náklady.

Spoločnosť ASYS, s.r.o. sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý uhradil.

Ochrana osobných údajov

S osobnými údajmi zákazníkov prevádzkovateľ narába výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťajú zákony SR.

Vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri nákupe sú považované za dôverné a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím stranám. Osobné údaje budú použité len pre úkony spojené s vybavením objednávky. Jednotlivé zmluvy sú po ich uzavretí archivované a prístupné len prevádzkovateľovi.

U P O Z O R N E N I E

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia meniť obchodné podmienky alebo upraviť texty, obrázky, parametre, ceny a pod. Obrázky majú iba informatívny charakter a môžu byť odlišné od skutočnej podoby výrobkov - napriek tomu je snahou prevádzkovateľa aby podoba bola čo najvernejšia. Zároveň prevádzkovateľ neručí za technické špecifikácie a popisy výrobkov, ktoré môžu byť prevzaté od výrobcov a môžu vykazovať drobné odchýlky.

Platnosť: od 01.01.2014

 

ASYS, s.r.o.
Lemešianska 275
080 01 Haniska – Prešov, Slovakia
Tel: +421(0)51/772 48 71
Tel: +421(0)51/772 10 85
E-mail: asys@asys.sk

2007 © Asys, s.r.o. | webdesign © bart.sk